صبح و ورزش هر روز به جز جمعه ها از ساعت 07:10 به مدت 75دقیقه

صبح و ورزش

برنامه صبحگاهی رادیو ورزش كه ضمن ارائه آخرین اخبار و پیگیری آن به تشویق و ترغیب به ورزش همگانی می پردازد

تهیه كننده: عبادالله رضایی
نویسنده: مریم توفیقی

دسترسی سریع
صبح و ورزش