همیشه با ورزش شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

رادیو ورزش

همیشه با ورزش

همیشه با ورزش

بررسی رویدادهای ورزشی و سیاست گذاری روز در ورزش با حضور کارشناسان ورزشی

تبیین ضرورت و راهکارهای ساماندهی مدیریت ورزش کشور، زمینه سازی برای پاک سازی فضای ورزش کشور از مفاسد اخلاقی و رفتاری

دسترسی سریع
همیشه با ورزش