عصرانه هر روز به جز جمعه ها از ساعت 17:05 به مدت 80دقیقه

عصرانه

ایستگاه گپ و گفت با محوریت تعمیق روحیه امید و خودباوری و صرف فعل( ما می توانیم ) ترغیب آحاد جامعه به نشاط و شادابی بعد از فعالیت سخت روزمره

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:80دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
عصرانه