صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

زمان پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 13:35

مدت برنامه: 25دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22021387-8 (021)
سامانه پیامک: 1000092 و 30000306

این برنامه از دیدگاه علم ورزش شیوه های کارآفرینی و اقصاد در ورزش را تحلیل و بررسی می کند

همکاران ما