صبح تازه هر روز از ساعت 6:00 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

صبح تازه

صبح تازه

ترغیب و تشویق به ورزش همگانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 6:00

مدت برنامه:55دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صبح تازه