از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

روش های تأمین مالی بخش ورزش كشور

برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 13 آبان، با حضور دكتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، به موضوع روشهای تأمین مالی بخش ورزش كشور اختصاص داشت.

1398/08/13
15:49

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، در خصوص تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش ورزش اظهار داشت: اگر قرار باشد كه ورزش پویایی متفاوت از گذشته را تجربه كند، لازم است كه تولیدات بخش ورزش متفاوت از گذشته رقم بخورد. در صورتیكه تولید خدمات ورزشی بخواهد به یك نقطه مطلوبی برسد، یكی از تنگناهایی كه ممكن است در بخش ورزش وجود داشته باشد، سرمایه گذاریهاست.
وی تصریح كرد: در گذشته معمولاً با توجه به ظرفیتی كه دولت می توانست در حیطه سرمایه گذاریهای بخش ورزش ایجاد كند، عمده سرمایه گذاریهای ما از ناحیه بودجه تملك دارایی دولت تأمین می شد؛ اما به مرور كه محدودیت های مالی در دولت رو به فزونی گذاشت، طبیعی است آنچه كه به عنوان سرمایه گذاری برای توسعه ورزش نیاز داریم، از ناحیه بودجه دولت قابل تأمین نباشد. بنابراین باید راهكارهای جایگزین را پیشنهاد كنیم كه براساس آنها اگر قرار است توسعه خدمات ورزشی را داشته باشیم، بتوانیم سرمایه گذاریهای بخش ورزش را تأمین كنیم.
دكتر صادقی شاهدانی، افزود: در رابطه با تأمین سرمایه گذاریهای بخش ورزش گاهی مجموعه مردم این توانایی را دارند و دارایی های مالی خود را در این مسیر به كار می اندازند؛ منتها تأمین مالی كه از ناحیه سرمایه گذاران بخش ورزش صورت می گیرد، ممكن است آنطور كه باید و شاید قابل توجه نباشد.
كارشناس برنامه خاطرنشان كرد: معمولاً ما تأمین مالی را از طریق بازار سرمایه یا سیستم بانكی داریم؛ البته شكل سومی هم می توان درنظر گرفت؛ اینكه تأمین مالی خارجی را در دستور كار بخش ورزش قرار دهیم.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، روزهای دوشنبه ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی