از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

مفهوم اقتصاد ورزش و ورزش اقتصادی

برنامه "دانشكده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 6 خرداد، با حضور دكتر سبحانی، مدرس دانشگاه و كارشناس حوزه جامعه شناسی اقتصاد، به تشریح مفهوم اقتصاد ورزش و ورزش اقتصادی پرداخت.

1398/03/07
14:30

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر سبحانی، مدرس دانشگاه و كارشناس حوزه جامعه شناسی اقتصاد، در ارتباط با بحث اقتصاد ورزش عنوان كرد: مقوله اقتصاد ورزش را از 2 زاویه دید می توان مورد توجه قرار داد. یكی از زوایای دید، ورزش اقتصادی است؛ به این معنا كه ورزش یك سری باشگاه ها و نهادهایی دارد كه باید اقتصادی باشد و دخل و خرج آن با هم بخواند.
زاویه دید دوم اقتصاد ورزشی است؛ یعنی اقتصادی كه به معنای كلان اقتصادی، نهادهای مختلف در حال كار و درگیری هستند و فرهنگ ورزشی وارد اقتصاد می شود.
وی، اظهار داشت: مسئله این است كه در اقتصاد ورزش یا ورزش اقتصادی افرادی به نوعی در ورزش دخیل می شوند؛ یعنی یا ورزش می بیند و یا ورزش می كند. در اقتصاد ورزشی می گوییم افرادی كه در ورزش بودند و كاری انجام داده اند، می خواهند در بخش اقتصادی كنش انجام بدهند.
ادكتر سبحانی، تصریح كرد: اقتصاد ورزش یا ورزش اقتصادی به دنبال این مسئله است كه نهاد ورزش را اقتصادی كند. بازار كاركرد خود را دارد و وقتی كه ایجاد می شود، عرضه و تقاضایی در آن وجود دارد. زمانیكه ورزش به سمت بازاری شدن پیش می رود، دیگر اهداف اصلی ورزش لزوماً در آن رعایت نمی شود؛ زیرا تقاضای بازار به هر سمتی برود، مجبور هستیم ورزش را پیگیری كنیم.
وی، در پاسخ به این سوال كه آیا منظور شما از بازار صرف عرضه و تقاضاست یا بازار به معنای مدرن منظور شماست، بیان كرد: وقتی بحث از بازار می كنیم، یعنی بازاری كه فرهنگ خاص خود را دارد و رژیم هایی ایجاد می كند كه دیگر جدایی پذیر نیست؛ یعنی نمی توانیم بگوییم فلان كار را روانه بازار كنیم؛ اما خودمان برای آن تعیین تكلیف كنیم كه چه رفتاری داشته باشد.
برنامه دانشكده اقتصاد ورزشی، كاری از گروه جامعه و ورزش، روزها دوشنبه هر هفته، ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده اقتصاد ورزشی