دانشکده اقتصاد ورزشی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده اقتصاد ورزشي

مفهوم اقتصاد ورزش و ورزش اقتصادی

برنامه "دانشکده اقتصاد ورزشی" دوشنبه 6 خرداد، با حضور دکتر سبحانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه جامعه شناسی اقتصاد، به تشریح مفهوم اقتصاد ورزش و ورزش اقتصادی پرداخت.

1398/03/07
14:30

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر سبحانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه جامعه شناسی اقتصاد، در ارتباط با بحث اقتصاد ورزش عنوان کرد: مقوله اقتصاد ورزش را از 2 زاویه دید می توان مورد توجه قرار داد. یکی از زوایای دید، ورزش اقتصادی است؛ به این معنا که ورزش یک سری باشگاه ها و نهادهایی دارد که باید اقتصادی باشد و دخل و خرج آن با هم بخواند.
زاویه دید دوم اقتصاد ورزشی است؛ یعنی اقتصادی که به معنای کلان اقتصادی، نهادهای مختلف در حال کار و درگیری هستند و فرهنگ ورزشی وارد اقتصاد می شود.
وی، اظهار داشت: مسئله این است که در اقتصاد ورزش یا ورزش اقتصادی افرادی به نوعی در ورزش دخیل می شوند؛ یعنی یا ورزش می بیند و یا ورزش می کند. در اقتصاد ورزشی می گوییم افرادی که در ورزش بودند و کاری انجام داده اند، می خواهند در بخش اقتصادی کنش انجام بدهند.
ادکتر سبحانی، تصریح کرد: اقتصاد ورزش یا ورزش اقتصادی به دنبال این مسئله است که نهاد ورزش را اقتصادی کند. بازار کارکرد خود را دارد و وقتی که ایجاد می شود، عرضه و تقاضایی در آن وجود دارد. زمانیکه ورزش به سمت بازاری شدن پیش می رود، دیگر اهداف اصلی ورزش لزوماً در آن رعایت نمی شود؛ زیرا تقاضای بازار به هر سمتی برود، مجبور هستیم ورزش را پیگیری کنیم.
وی، در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما از بازار صرف عرضه و تقاضاست یا بازار به معنای مدرن منظور شماست، بیان کرد: وقتی بحث از بازار می کنیم، یعنی بازاری که فرهنگ خاص خود را دارد و رژیم هایی ایجاد می کند که دیگر جدایی پذیر نیست؛ یعنی نمی توانیم بگوییم فلان کار را روانه بازار کنیم؛ اما خودمان برای آن تعیین تکلیف کنیم که چه رفتاری داشته باشد.
برنامه دانشکده اقتصاد ورزشی، کاری از گروه جامعه و ورزش، روزها دوشنبه هر هفته، ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده اقتصاد ورزشی