از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

مغایرت رفتار فدراسیون جهانی جودو با روح المپیزم

در برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 19 آبان، دكتر رفیعی، متخصص حقوق ورزشی، در ارتباط با فلسفه المیپك مطالبی را بیان كرد.

1398/08/19
15:39

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر رفیعی، متخصص حقوق ورزشی، در خصوص فلسفه المپیك گفت: اساساً المپیزم مبین فلسفه زندگی است و تعادل بین جسم با آرمانها و افكار آدمی باید از طریق ورزش حفظ شود. موضوعاتی كه تحت عنوان اهداف المپیزم مطرح می شوند، می گویند شما حق ندارید در سایه المپیك و المپیزم به گونه ای رفتار كنید كه این رفتارها باعث تغییر بشریت شود و روند جامعه جهانی به سوی حركات صلح آمیز را آهسته كند. تمام این اصول و اهداف زیبا می تواند همچون یك شمشیر دو لبه باشد. در دنیا حتی اگر بخواهند در حق كسی ظالمانه ترین تصمیم را بگیرند، آن را مزین به اصول و مقررات خواهند كرد.
وی خاطرنشان كرد: در منشور المپیك آمده كه مخاطبان من خود ورزشكاران هستند؛ حتی عضویت در كمیته بین المللی المپیك به فردیت فرد ارتباط دارد. بحث های حقوقی اخیراً در فضای رسانه ای داخلی و بین المللی درباره فدراسیون جودوی ایران مطرح شده است. اگرچه تصمیم گرفته شده برای فدراسیون جودوی ایران، تصمیم كمیته بین المللی المپیك نیست و خواسته یك فدراسیون بین المللی است؛ اما همین فدراسیون جزء زیرمجموعه هایی است كه باید از منشور المپیك تبعیت كند.
دكتر رفیعی تأكید كرد: به اعتقاد من تصمیم فدراسیون بین المللی جودو سیاسی بوده و تصمیم كمیته انضباطی این فدراسیون مغایر منشور المپیك است؛ در حالیكه آنها متعهد به رعایت منشور المپیك هستند.
برنامه دانشكده حقوق ورزشی، با اجرای زمانی، روزهای یكشنبه ساعت 1305 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی