از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی در ورزش

برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 7 مهر، با حضور دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی از فرانسه و دكترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات، به بحث مسئولیت مدنی در ورزش پرداخت.

1398/07/07
18:15

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق ورزشی، در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی در ورزشی اظهار داشت: در ارتباط با اعمال زیانباری كه ناشی از حوادث ورزشی است، بحث مسئولیت مدنی پیش می آید؛ خواه ناشی از بی احتیاطی باشد و خواه از روی عمد باشد. اگر این حوادث باعث شود كه خسارتی (جانی، مادی یا معنوی) به دیگری وارد شود، جهت جبران این ضررهای نامشروع یا خطرات به وجود آمده برای افراد، بحث مسئولیت مطرح می شود.
وی، تصریح كرد: در ورزش و مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت ورزشی، همانند سایر اتفاقاتی كه در امور غیر ورزشی به وجود می آید، باید اركانی را برای ایجاد مسئولیت قائل باشیم. اولین ركن ایجاد مسئولیت فعل زیانبار است؛ یعنی اقدامی كه منتهی به ورود خسارت شود و از آن فعل به عنوان فعل زیانبار نام می بریم. در ورزش، فعل زیانبار زمانی رخ می دهد كه از مقررات تخطی كنیم. دومین ركن بحث رابطه سببیت است؛ یعنی بین فعل زیانبار و فاعلی كه اقدام به ورود فعل زیانبار كرده، رابطه ای برقرار باشد. اگر بین این دو شخصیت رابطه سببیت وجود نداشته باشد، ركن ایجاد مسئولیت قلمداد نمی شود. سومین ركنی كه ایجاد مسئولیت می كند، خروج از مقررات است.
در بروز حادثه و ضرر، زمانی شخص را مسئول قلمداد می كنیم كه بحث قانونی بودن آن موضوع را زیر پا گذاشته باشد. وقتی فوتبالیست ضربه ای را با توپ می زند و این توپ به صورت بازیكن دیگری برخورد می كند و موجب شكستگی بینی وی می شود، با توجه به اینكه حادثه در جریان ورزش رخ داده، مسئولیت ایجاد نمی كند؛ اما اگر همین اقدام را با مشت و آرنج انجام دهد، طبیعتاً نقض مقررات رخ داده و برای شخص ایجاد مسئولیت خواهد كرد.
برنامه دانشكده حقوق ورزشی، روزهای یكشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی