از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

مسئولیت مدیران ورزشی از منظر قانون

برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 26 خرداد، با حضور دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی از فرانسه، دكترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، به بررسی مسئولیت های مدیران ورزشی پرداخت.

1398/03/27
08:24


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی، در خصوص مسئولیت مدیران ورزش كشور از منظر حقوقی عنوان كرد: مدیران صرف نظر از اماكن ورزشی یا در حقوق ورزشی به اشخاصی گفته می شود كه به واسطه داشتن سمت یك سری اختیاراتی به آنها داده می شود و در قبال این اختیارات باید مسئول پاسخگویی نسبت به افراد فعال در آن مجموعه باشند. به طبع آن در بحث حقوق ورزشی، مدیران ورزشی هم كه دارای تقسیم بندیهای مختلفی هستند، هر كدام بنا بر فلسفه و نوع مسئولیت و میزان بهره گیری كه از این سمت می برند و یا به واسطه اختیارات و محدوده ای كه برای آنها مشخص شده، در قالب یك مدیر ورزشی قرار می گیرند؛ به طور مثال یكی از تقسیم بندیهایی كه می توانیم از آن نام ببریم، مدیران دولتی و خصوصی هستند.
مدیر دولتی، شخصی است كه به واسطه شغل و سمتی كه دارد، یك مجموعه دولتی شاید عمده مسئولیت های خود را به واسطه معرفی این مدیر دولتی برعهده می گیرد؛ اما این نافی داشتن یك مسئولیت برای این مدیر هم نخواهد بود. بنابراین مدیری كه برای یك مجموعه ورزشی انتخاب می شود، اگر اهمال، تعدی و تفریطی كند كه در قانون نسبت به آن صحه گذاشته شده است، طبیعتاً باید پاسخگو باشد. به عبارتی نمی توانیم هیچ مدیر ورزشی را فاقد مسئولیت بدانیم.
وی، تصریح كرد: یك زمانی یك مدیر به عنوان نماینده یك مجموعه وارد می شود؛ به طور مثال سهام دار یك مجموعه نظامی است و نماینده ای را به عنوان مدیر معرفی می كنند. اگر مواردی ناشی از مسئولیت یا اقدامات یا قصور شخصی رخ دهد كه به فعل خود مدیر بازگردد، طبیعتاً خود شخص مدیر باید پاسخگو باشد و در مواردی كه آن تصمیمات، تصمیمات خود مجموعه است، باید مجموعه پاسخگو باشد. گاهی هم تلفیقی از جمع دو مسئولیت مدیر و مجموعه را شاهد هستیم.
برنامه دانشكده حقوق ورزشی، امروز ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان شد.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی