دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

جرایم و خطاهای ورزشی در حقوق ورزشی


برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 29 اردیبهشت، با حضور دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، به بحث جرایم و خطاهای ورزشی پرداخت.

1398/02/30
12:44


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه و دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، در پاسخ به این سوال که خطاها و جرایم ورزشی چه معنا و مفهومی دارند و در چه دسته بندی قرار می گیرند، تصریح کرد: بحث خطا در لغت به معنای عملی نادرست است که عمدتاً این اقدامات باید از روی عمد هم نباشد و در این صورت دیگر عنوان خطا را نخواهد داشت و تبدیل به جرم می شود. به عبارتی در خطا داشتن سهو و اشتباه باید حتماً وجود داشته باشد. بعضاً سهو می تواند به معنای سهل انگاری باشد و اشتباه هم یک سری اقداماتی که فرد تصور می کند، مسئولیتی ندارد؛ در صورتیکه اینگونه نباشد.
دکتر یوسفی، افزود: طبیعتاً خطا در بحث حقوق و علی الخصوص در حقوق ورزشی یک سری اعمالی است که به اشخاص دارای قدرت تمیز دادن مربوط می شود. یعنی افرادی که از قدرت تمیز فاصله گرفته اند؛ مثل افرادی که به سن رشد نرسیده اند و افراد مجنون داخل این تعریف نخواهد بود.
ما بایست بحث خطا را نسبت به افرادی که در زمینه ورزشی فعالیت می کنند و هنوز آن تمیز لازم را برای اقداماتی که منتهی به ورود خسارت شده، ندارد، تفکیک قائل شویم. قانونگذار برای غفلت که ناشی از بی احتیاطی و اشتباه است، تعاریفی درنظر گرفته است.
وی، خاطرنشان کرد: در حقوق مدنی ایران، سرفصلی به اسم ضمانات قهری وجود دارد؛ یعنی اتفاقاتی که بدون تدبیر و فکر حادث می شود و خطا در آن خیلی دخل و تصرف دارد. بر این اساس موجبات مسئولیت را برای فرد فراهم خواهد کرد. شخصی که با اقدامی باعث ورود خسارت یا ضرر به دیگری شود را ضامن می نامنند؛ یعنی کسی است که باید تمام اتفاقات و خسارات وارده شده به افراد، اشخاص و اموال را به هر طریقی جبران کند. اگر اقدام در قالب اشتباه باشد، جنبه خطا را در برمی گیرد و اگر عمدی در رفتار وجود داشته، از موضوع خطا خارج می شود و بعضاً جنبه جرم و مجازات را دربرخواهد داشت.
برنامه دانشکده حقوق ورزشی، با اجرای محمودوند، یکشنبه ها، ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی