از ساعت به مدت

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

جرایم و خطاهای ورزشی در حقوق ورزشی


برنامه "دانشكده حقوق ورزشی" یكشنبه 29 اردیبهشت، با حضور دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی از فرانسه و دكترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، به بحث جرایم و خطاهای ورزشی پرداخت.

1398/02/30
12:44


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، دكترای حقوق خصوصی از فرانسه و دكترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، در پاسخ به این سوال كه خطاها و جرایم ورزشی چه معنا و مفهومی دارند و در چه دسته بندی قرار می گیرند، تصریح كرد: بحث خطا در لغت به معنای عملی نادرست است كه عمدتاً این اقدامات باید از روی عمد هم نباشد و در این صورت دیگر عنوان خطا را نخواهد داشت و تبدیل به جرم می شود. به عبارتی در خطا داشتن سهو و اشتباه باید حتماً وجود داشته باشد. بعضاً سهو می تواند به معنای سهل انگاری باشد و اشتباه هم یك سری اقداماتی كه فرد تصور می كند، مسئولیتی ندارد؛ در صورتیكه اینگونه نباشد.
دكتر یوسفی، افزود: طبیعتاً خطا در بحث حقوق و علی الخصوص در حقوق ورزشی یك سری اعمالی است كه به اشخاص دارای قدرت تمیز دادن مربوط می شود. یعنی افرادی كه از قدرت تمیز فاصله گرفته اند؛ مثل افرادی كه به سن رشد نرسیده اند و افراد مجنون داخل این تعریف نخواهد بود.
ما بایست بحث خطا را نسبت به افرادی كه در زمینه ورزشی فعالیت می كنند و هنوز آن تمیز لازم را برای اقداماتی كه منتهی به ورود خسارت شده، ندارد، تفكیك قائل شویم. قانونگذار برای غفلت كه ناشی از بی احتیاطی و اشتباه است، تعاریفی درنظر گرفته است.
وی، خاطرنشان كرد: در حقوق مدنی ایران، سرفصلی به اسم ضمانات قهری وجود دارد؛ یعنی اتفاقاتی كه بدون تدبیر و فكر حادث می شود و خطا در آن خیلی دخل و تصرف دارد. بر این اساس موجبات مسئولیت را برای فرد فراهم خواهد كرد. شخصی كه با اقدامی باعث ورود خسارت یا ضرر به دیگری شود را ضامن می نامنند؛ یعنی كسی است كه باید تمام اتفاقات و خسارات وارده شده به افراد، اشخاص و اموال را به هر طریقی جبران كند. اگر اقدام در قالب اشتباه باشد، جنبه خطا را در برمی گیرد و اگر عمدی در رفتار وجود داشته، از موضوع خطا خارج می شود و بعضاً جنبه جرم و مجازات را دربرخواهد داشت.
برنامه دانشكده حقوق ورزشی، با اجرای محمودوند، یكشنبه ها، ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده حقوق ورزشی