جایگاه و اهداف حقوق ورزشی


برنامه "دانشکده حقوق ورزشی" یکشنبه 25 فروردین، با حضور صادق رئیسی کیا، کارشناس حقوق و مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن، به تشریح اهداف حقوق ورزشی پرداخت.

1398/01/26
13:21


به گزارش رادیو ورزش؛ صادق رئیسی کیا، کارشناس حقوق و مدیرعامل سابق باشگاه راه آهن، در خصوص اهداف حقوق ورزشی اظهار کرد: مهمترین هدف حقوق ورزشی آگاهی بخشی است. اولین گام این است که ما به جامعه مان و همه دست اندرکاران ورزش درباره حقوق ورزشی آگاهی بدهیم؛ اینکه حقوق ورزشی چیست و چه ضرورتی دارد؛ حقوق ورزشی چطور می تواند سازمان های ورزشی، مربی، ورزشکار و مدیر مکان ورزشی را کمک کند.
در بخش دوم باید به ارائه آگاهی هایی بپردازیم که به پیشگیری از حوادث ورزشی کمک میکند. ورزش عرصه رقابت، حرکت، تلاش و شتاب است و امکان بروز آسیب در آن وجود دارد. در مسابقات ورزشی بحث رقابت را داریم و این می تواند حادثه ایجاد کند و یا ما یک پیمانکار هستیم و مکان ورزشی را احداث می کنیم، ممکن است ضوابطی را رعایت نکنیم و در آن محل حادثه ای اتفاق بیافتد؛ حتی مدیر یک مسابقه یا رویداد هستیم و آن مسابقه را به خوبی مدیریت نمی کنیم و حوادثی رخ می دهد؛ مثال هم آن مسابقه ایران و ژاپن است که 5 نفر تماشاچی زیر دست و پا جان می دهند. بنابراین ذات ورزش و برگزاری رویداد ورزشی ممکن است حوادثی را رقم بزند.
وی، تصریح کرد: یکی از رسالت های حقوق ورزشی آگاهی دادن به مدیر برگزاری مسابقه برای اداره کردن صحیح رویداد ورزشی است. به مدیر ورزشی هم آگاهی می دهد چطور قرارداد ببندد تا آن قراردادها از اطمینان بیشتری برخوردار باشند و خسارت های کمتری را موجب شوند. همچنین می تواند به یک بازیکن آگاهی بدهد که در جریان مسابقه مقررات و الزاماتی وجود دارد که اگر رعایت نشوند می تواند برای وی مشکل ایجاد کند.
رئیسی کیا، در ادامه عنوان کرد: بنابراین بخش دیگر اهداف و رسالت های ورزشی آگاهی دادن به عوامل ذیمدخل در فعالیت ها و رویدادهای ورزشی است در جهت اینکه از حوادث ورزشی جلوگیری کند. بخش دیگر به بیان جایگاه ورزش در مقررات ورزش اختصاص دارد. طبیعتاً آگاه کردن قانونگذار نسبت به ورزش و حقوق ورزشی اهمیت خاص خود را دارد. ممکن است نماینده مجلس ما نداند که محصول یک باشگاه ورزشی چیست و نتواند حقوق ورزشی آن باشگاه را به خوبی نزد خود ترسیم کند که در نتیجه بتواند قوانین خوبی بگذارد. یکی از وظایف حقوقدان ها این است که به آن نماینده مجلس بیان کند یک باشگاه ورزشی تولید کالا نمی کند و مسابقه ورزشی و خدمات تولید می کند؛ بنابراین مستلزم این است که بهای آن را دریافت کند؛ پس فروش بلیط مسابقه حق یک باشگاه ورزشی است.
برنامه دانشکده حقوق ورزشی، با اجرای مرادی، یکشنبه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع