همگام با لیگ

بررسی هفته بیست و یك لیگ برتر فوتبال

1395/11/25
10:13

هفته21
بررسی رویدادهاو مسائل رخ داده در هفته بیست و یكم لیگ برتر فوتبال ارتباط با مدیران مربیان باشگاههای لیگ برتری
كارشناس و مجری خسرو والی زاده و شهاب قاسمی
دوشنبه 25 بهمن 95 ساعت 18:30

دسترسی سریع