دوومیدانی در ماده پرتاب دیسك مدال طلا

احسان حدادی نوزدهمین مدال طلا

1397/06/08
09:18

دوومیدانی
در ماده پرتاب دیسك احسان حدادی نوزدهمین مدال طلا كاروان ایران را به گردن آویخت.

http://sapp.ir/radiovarzesh92

دسترسی سریع