بازی های آسیایی - دیدار نهایی وزن 61- كیلوگرم كاراته مدال نقره

رزیتا علیپور به مدال نقره بازی های آسیایی دست یافت

1397/06/04
15:54

بازی های آسیایی - دیدار نهایی وزن 61- كیلوگرم كاراته : رزیتا علیپور با حریف چینی
رزیتا علیپور به مدال نقره بازی های آسیایی دست یافت
بازی های آسیایی - دیدار نهایی وزن 61- كیلوگرم كاراته : رزیتا علیپور مقابل حریف چینی نتیجه را واگذار كرد

دسترسی سریع