بازی های آسیایی جاكارتا / دو ضرب دسته 94 كیلوگرم وزنه برداری : كیانوش رستمی

وزنه برداری

1397/06/03
13:36

بازی های آسیایی جاكارتا / دو ضرب دسته 94 كیلوگرم وزنه برداری : كیانوش رستمی
حركت اول : 218 كیلوگرم مهار نشد
حركت دوم : 218 كیلوگرم مهار نشد
حركت سوم : 218 كیلوگرم مهار نشد

دسترسی سریع