بازی های آسیایی جاكارتا / مسابقات وزنه برداری جابه جایی ركورد جهان دسته94كیلوگرم

بازی های آسیایی جاكارتا / مسابقات وزنه برداری

1397/06/03
12:24

بازی های آسیایی جاكارتا / مسابقات وزنه برداری
دسته 94 كیلوگرم : كیانوش رستمی نتوانست حركت اول یكضرب را بالا ببرد
یك ضرب دسته 94 كیلوگرم : كیانوش رستمی در حركت دوم موفق شد وزنه 175 كیلوگرمی را بالای سر برد
یك ضرب دسته 94 كیلوگرم : سهراب مرادی در حركت اول موفق شد وزنه 182 كیلوگرمی را بالای سر برد
یك ضرب دسته 94 كیلوگرم : كیانوش رستمی در حركت سوم موفق نشد وزنه 185 كیلوگرمی را بالای سر برد
یك ضرب دسته 94 كیلوگرم : سهراب مرادی در حركت دوم موفق نشد وزنه 189 كیلوگرمی را بالای سر برد
یك ضرب دسته 94 كیلوگرم : سهراب مرادی در حركت سوم موفق شد وزنه 189 كیلوگرمی را بالای سر برد و ركورد جهان را جابه جا كند

دسترسی سریع