تسلیت به خانواده جانباختگان زلزله اخیر

تسلیت

1396/08/23
08:17

شب است و آسمان را غم گرفته

سكوتم با نگاهش دم گرفته

شب است و كهكشانی در كنارم

ولی از دوریت من بیقرارم

كرمانشاه تسلیت

دسترسی سریع