تاریخچه

تاریخچه ورزش تیراندازی

بازگشت

در شاهنامه نقش تير و كمان در جنگلها شرح داده شده است. نظامي گنجوي در كتاب بهرامنامه خود كه به نظم است، كمانداري بهرام گور در شكارگاه را به زيبايي به نظم درآورده است. در داستان حماسي – رزمي آرش كمانگير چنين مي‌خوانيم:

منم آرش، كمانداري كمانگيرم

مرا تير است آتش بر

مرا باد است فرمانبر


صفحات: 1  2  3  4  5  6