تاریخچه

« بازگشت

تاریخچه ورزش شنا

ساخت ورزشگاه ها و استخرها و گسترش شنا

وزارت فرهنگ نيز در سال 1318 قدمي مهم در زمينه ساخت و توسعه ورزشگاه‌ها برداشت كه اين اقدام در گسترش ورزش شنا نيز مؤثر بود. بنا به نوشته روزنامه ايران، ورزشگاه  امجديه از حيث وسعت اراضي و زمين‌هاي بازي و همچنين نداشتن استخر و محل كافي براي تماشاچيان ناقص بود، به همين علت وزارت فرهنگ چهل هزار متر از زمين‌هاي اطراف را خريداري و ضميمه ورزشگاه كرد و يك ميدان فوتبال جديد و چندين زمين تنيس و واليبال و بسكتبال و دو استخر بزرگ ساخته شد. در سال 1319 تحول ديگري در ورزش ايران به وجود آمد كه آن برداشتن گامهاي اوليه براي تشكيل  فدراسيون‌هاي ورزشي بود. در اين سال زير نظر وزارت فرهنگ ابتدا مجامعي براي اداره هر رشته ورزشي به وود آمده كه مجمع شنا يكي از آن مجامع بود. پس از آن در سال 1320 كه در سازمان اداره تربيت بدني ايران تجديد نظر به عمل آمد. مديريت ورزش شنا و عمليات در آب به آقاي فتح‌الله امير علائي سپرده شد. از اين زمان به بعد تحولاتي در رشته‌هاي مختلف ورزشي به وجود آمد و رشته شنا نيز دچار تحول شد. در اسفند ماه سال 1325 كه 35 نفر اعضاي شوراي عالي تربيت بدني انتخاب شدند، حسين بنايي در سمت نماينده رشته شنا عضو اين شورا بود. و از اسفند ماه سال 1325 كه فدراسيون نهايي ورزش ايران رسماً آغاز به كار كردند. فدراسيون شنا يكي از فدراسيونهاي فعال بود. و به عنوان يكي از يازده فدراسيون ورزشي فعال در سال 1326 در مطبوعات معرفي شود.


صفحات: 1  2  3  4  5  6