دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده حقوق ورزشي

دانشکده حقوق ورزشی

دانشکده حقوق ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یک شنبه

ساعت پخش برنامه: 13:00

مدت برنامه:25دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
دانشکده حقوق ورزشی