مشاور هر روز به جز جمعه از ساعت 08:30 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

مشاور

مشاور

مشاور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز به جز جمعه

ساعت پخش برنامه: 08:30

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:23:00

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
مشاور