ورزش و جامعه هر روز به جز جمعه از ساعت 12:00 به مدت 60دقیقه

ورزش و جامعه

رویکرد جامعه شناختی به ورزش

تحلیل موضوعات روز ورزش کشور با نگاه فرهنگی،پیگیری نقش جامعه ورزشی کشور در تحقق اسناد فرهنگی / تبیین هنجارها و ناهنجاری های حوزه ورزش/ تبیین وظایف فرهنگی نهادهای مردمی کشور با استفاده از کارشناسان مسلط و دانشگاهی

دسترسی سریع
ورزش و جامعه