نقد کتاب جمعه از ساعت 15:00 به مدت 30دقیقه

رادیو ورزش

نقد كتاب

نقد کتاب

نقد و معرفی کتاب های ورزشی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 15:00

مدت برنامه:30دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000306

عوامل برنامه

دسترسی سریع
نقد کتاب