17مرداد روز خبرنگار مبارک

قلم مقدس است و شریف

1397/05/16
|
11:10

از آنجائیکه قلم مقدس است و شریف; خبرنگاران از جمله انسان های شریف محسوب می شوند و خبرنگار مسلمان ایرانی شریف ترین آنها....
امید است مجاهدت شما در عرصه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، رضایت خداوند متعال را به همراه داشته باشد.
"روزتان مبارک"

دسترسی سریع