معرفی گروه

گروه علوم ورزشی

گروه علوم ورزشی
مهدی شکری
تاریخ تولد:
1337
تحصیلات:
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوابق مدیریتی و اجرایی:

همکاری با رادیو ورزش از اولین روز تاسیس شبکه  به عنوان کارشناس مجری  در برنامه های صبح و ورزش: همیشه با ورزش و جهان ورزش فوتبال

از سال 85 تا کنون مدیر گروه علوم ورزشی

بازیکن تیم های فوتبال برق تهران و سازمان آب در دهه 50 و تیم منتخب نوجوانان در کان فرانسه

مربیان: آقایان ناصر ابراهیمی و ایرج قلیچ خانی(دارای کارت مربیگری فوتبال  و کارت داوری فوتبال)

سابقه 33 ساله رسانه ای: روزنامه صبح آزادگان، روزنامه ابرار، روزنامه ابرار ورزشی،  روزنامه آفرینش

هفته نامه بشیر، هفته نامه امید،  مجله دانش و ورزش، هفته نامه البرز، هفته نامه فضیلت جوانان

برنامه ورزش و مردم،  شبکه 5سیما، رادیو تهران

راهبردها:

تقویت بنیه علمی و ارتقاء فرهنگ عمومی در امر ورزش برای افزایش مشارکت در ورزش

اقدام در جهت تحقق برنامه راهبردی و عملیاتی شبکه

ایجاد زمینه همکاری اساتید و نخبگان دانشگاهی در برنامه های علمی ورزشی

انعکاس تازه ترین نتایج به دست آمده در حوزه علوم ورزشی