گالری

تمرین میدانی ملی پوشان کاراته در ورزشگاه المپیا شهر لینز اتریش